وقت نشر انقلاب آمد

پرچم تو روی دوش زینب آمد

در راه حفظ دینم هرچه بلا ببینم

از پای نمینشینم

میزنم بر قلب کفر , شمشیر ایمانم را

میبرم تا شهر شام , پیغام جانانم را


یا حسسسسسسسین

یا حسسسسسسسین


با سرشکم بر در ودیوار دنیا


مینویسم ما رأیت الا جمیلا