بسم الله الرحمن الرحیم

ما را به جرم عشق مواخذه میکنند...

گویانمی دانند که عشق گناه نیست...

اما کدام عشق؟؟؟؟؟؟؟

خداوندا عشق به پدرو مادر رادر من به ودیعت نهادی.

مدتی گذشت...

دیگر عشق را آموخته بودم ,اما به چه چیز عشق ورزیدن را , نه...

به دنیا عشق ورزیدم به مال و منال دنیا , به مدرسه ,به...

اما همه اینها بعد از مدتی جای خود را به عشق حقیقی و اصیل داد.

یعنی عشق به تو....

پس به عشق به تو دل بستم...

به یکباره به خودم آمدم!!!!!

دیدم کوچکتر از آنم که عاشق تو شوم وتو بزرگ تر از آنی که معشوق من قرار بگیری

این تو بودی که عاشق من بودی و مرا می کشاندی...

حال می فهمم که این تو بودی که عاشق بنده ات بودی ...      

  خدایا!!!!!!!!!!

قسمتی از وصیتنامه شهیدباغانی